Fulltextové vyhledávání

Všeobecné obchodní podmínky

PODMÍNKY VYUŽITÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochraně vašich osobních údajů přikládáme velký význam. V následujícím textu bychom Vás rádi informovali o tom, jak naše společnost postupuje při využívání dat, a o způsobu, rozsahu a účelu jejich získávání a zpracování v naší společnosti.

AUTORSKÉ PRÁVO

Celá webová stránka www.ecointernational.cz včetně jejího grafického řešení i její jednotlivé prvky jako obrázky, loga, ilustrace, videa (bez ohledu na to, zda jsou na této stránce připojené k dokumentům například v PDF nebo jsou k ní volně připojené), je chráněná autorským právem. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti ecoplus International se nesmí kopírovat, zpracovávat, šířit ani komerčně využívat. Využití webové stránky www.ecointernational.cz je povoleno výlučně pro informační účely v soukromé i profesní sféře.

ZÁRUKA

Jako provozovatel této webové stránky společnost ecoplus International Tschechien usiluje o to, aby informace, které jsou na jejích webových stránkách poskytovány, byly předkládány podle nejlepšího vědomí a svědomí aktuální, kompletní a správné a aby jako takové byly také udržovány. I přes pečlivou rešeršní práci nemůžeme převzít za údaje a za programování technických služeb záruku nebo ručení jakéhokoli druhu. U údajů, které přebíráme od třetích osob, a / nebo které byly na stránkách uloženy třetími osobami, není průběžně ověřována správnost a legitimita. Záruka ze strany provozovatele webových stránek za obsah, který na stránku uložily třetí osoby, připadá v úvahu až od okamžiku, kdy se provozovatel dozvěděl o porušení zákona. Při nahlášení porušení zákona budou tyto obsahy ihned odstraněny. ecoplus International Tschechien s.r.o. neručí v žádném případě za škody, následné škody a újmy jakéhokoli druhu, které mohou vyplynout z využití nabízených informací. Přechodná nedostupnost služeb (odstávky webové stránky) nebo ztráta uložených dat nezakládají povinnost společnosti ecoplus International Tschechien poskytnout ručení. Provádět úpravy, změny, mazat webové stránky i  jejich obsah lze kdykoli bez předchozího upozornění.

HYPERLINKS (ODKAZY NA DATA)

ecoplus International Tschechien s.r.o. provozuje svou webovou stránkou čistě servisní a informační platformu, která obsahuje i odkazy na webové stránky třetích osob. Výslovně upozorňujeme na to, že nepřebíráme jakékoli ručení za webové stránky, na něž odkazujeme, ani za jejich obsahy (neručíme za pravdivost, správnost, úplnost, legálnost, objektivitu a aktuálnost těchto odkazů). Na webové stránce www.ecointernational.cz jsou k dispozici také odkazy na data, které jsou bezplatnou službou. Obsahy webových stránek, na které odkazujeme, si neosvojujeme. Jestliže zjistíte, že některý link odkazuje na právně problematický obsah, prosíme vás, abyste nás o tomto odkazu informovali elektronickou poštou (office.prag@ecoplus.at), aby mohl být dotčený odkaz odstraněn.

TRACKING

Navštívíte-li naše webové stránky, zůstáváte jako uživatel anonymní, vaše osobní údaje nepotřebujeme. Osobní údaje získáváme jen tak, že nám je poskytnete sami a že toto poskytnutí předem odsouhlasíte, například v rámci dotazu zaslaného elektronickou poštou nebo přihláškou k odběru newsletteru. Vkládání těchto osobních nebo obchodních dat (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) probíhá výslovně na bázi dobrovolnosti.

COOKIES

Během užívání našich webových stránek se na vašem počítači ukládají tzv. "cookies", čili malé textové soubory. Ty zpravidla sestávají z písmen a čísel a registrují informace o navigaci vašeho počítače na našich webových stránkách (použité strany, den, přesný čas, a dobu strávenou na našich webových stránkách, atd.). Hlavním účelem cookies (session cookies, trvalé cookies) je získávání poznatků o našich návštěvnících, kterým chceme připravit individuálnější, personalizovaný obsah webové stránky, která bude přizpůsobená jejich potřebám. Některá cookies jsou důležitá pro funkcionality našich webových stránek a jsou aktivována automaticky, v okamžiku, kdy je uživatel navštíví. Za předpokladu, že používáte stejný koncový přístroj a stejný prohlížeč jako dosud, vzpomenou si cookies např. na vaše preference, sdělí nám, jak využíváte naše stránky. Pokud byste se chtěli o cookies dozvědět víc, existuje k tomuto tématu řada publikací – viz např. www.allaboutcookies.org. 

GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky využívají Google Analytics a Google Tag Manager, což jsou služby pro webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho využívání webových stránek. Informace vytvořené pomocí cookies o vašem využití těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server provozovaný společností Google v USA, na němž se pak ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce bude však vaše IP adresa společností v rámci členských států Evropské unie nebo v některém jiném smluvním státě Dohody o evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky Google tyto informace využívá k tomu, aby vyhodnotil vaše využívání této webové stránky pro sestavení reportů o aktivitách na webové stránce a pro poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním této webové stránky a využíváním internetu. Jde tedy o analýzy, které jsou určeny provozovateli webových stránek.

IP adresu, která je z vašeho prohlížeče předávána prostřednictvím Google Analytics, nevede Google společně s jiným daty. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče, avšak upozorňujeme vás, že v tomto případě budete moci využívat funkce této webové stránky pouze v omezeném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit získávání dat, která se vytvářejí prostřednictvím cookies a která se vztahují k vašemu využívání této webové stránky (vč. vaší IP adresy), pro Google, i zpracování těchto dat společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete Browser-Plugin, který je k dispozici na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Bližší informace k podmínkám využívání a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html, resp. na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cz.

Upozorňujeme vás, že Google Analytics na této webové stránce využívá anonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP-Masking).

GOOGLE MAPS

Tato webová stránka používá pro zobrazování kartografických údajů mapovou službu Google Maps. Při využívání služby Google Maps získává, zpracovává a využívá Google také údaje o využívání funkcí mapy ze strany návštěvníka webových stran. Bližší informace o zpracování dat společností Google naleznete v údajích o ochraně dat společnosti Google na www.google.at/intl/de/policies/privacy. Na této adrese si můžete také v centru pro ochranu dat změnit svá nastavení a chránit a spravovat své osobní údaje sami.

YOUTUBE

Na naší webové stránce jsou implementovány funkce služby YouTube. Tyto funkce nabízí společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Vložená videa odesílají při spuštění webové stránky cookies do počítačů uživatelů. Uživatel, který deaktivoval vkládání cookies pro reklamní program Google, nebude muset při spuštění videí YouTube počítat s žádnými takovými cookies. YouTube však i v ostatních cookies ukládá informace o využívání, které nejsou osobními údaji. Pokud tomu chcete zamezit, musíte cookeis zablokovat v prohlížeči.

LINKEDIN

Naše webová stránka využívá funkce sociální mediální sítě LinkedIn. Tuto platformu poskytuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Při každém otevření některé z našich stránek, která obsahuje funkce platformy LinkedIn, se vytvoří spojení se servery sítě LinkedIn. LinkedIn přitom bude informován, že jste se svou IP adresou navštívili naše internetové stránky. Pokud kliknete na tlačítka sítě LinkedIn a jste nalogováni na svém účtu na síti LinkedIn, má síť LinkedIn možnost přiřadit vaši návštěvu našich internetových stránek k vám a k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako poskytovatel webových stránek nemáme poznatky o obsahu předaných dat ani o jejich využití společností  LinkedIn. Další informace o ochraně osobních údajů v síti LinkedIn naleznete v prohlášení o ochraně dat na adrese: www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

PRÁVO NA INFORMACE

Máte kdykoli právo na informace o uložených datech, která se týkají vaší osoby. Ochotně vám podáme informace o účelu zpracování dat a opravíme a zablokujeme, resp. smažeme vaše data, jestliže stáhnete svůj souhlas.

Tato data nepředáváme bez výslovného souhlasu uživatele třetím osobám. Při zpracování vašich údajů respektujeme samozřejmě vždy platná zákonná ustanovení (DSG 2000 – zákon o ochraně dat z r. 2000).

AKCE 

ROZSAH PLATNOSTI

 „Všeobecné obchodní podmínky“ platí pro návštěvu akcí společnosti ecoplus International Tschechien s.r.o. Odlišná ujednání vyžadují písemnou formu. Přihláškou na akci prohlašuje účastník, resp. zájemce, že s těmito všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí a že je jimi vázán. Účastí na akci prohlašuje účastník, že souhlasí s tím, že bude dodržovat aktuálně platné řády akcí a domovní řád pořadatele.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky jsou zpracovávány v pořadí, v němž byly doručeny. Pořadatel přijímá ke svým akcím pouze písemné přihlášky (také faxem, elektronickou poštou, přes webové formuláře, atd.), avšak v případě bezplatných akcí také osobní přihlášky (včetně telefonických). Každá přihláška je závazná. Pokud některou přihlášku nelze přijmout, např. z důvodu, že akce je již obsazena, bude o této skutečnosti zájemce neprodleně informován. Ten, kdo k akci přihlašuje třetí osobu, prohlašuje tímto výslovně, že je zplnomocněn podat tuto přihlášku a poskytnout souhlas týkající se ochrany osobních údajů.

PODMÍNKY ÚČASTI

Je-li návštěva akce vázána na určité podmínky účasti (např.: povinnost registrace), budou tyto podmínky uvedeny zvlášť a účastník je povinen je splnit.

ÚČASTNICKÉ POPLATKY

Principiálně se považuje za sjednaný účastnický poplatek, který vyplyne z písemných nebo elektronických informací pořadatele. Jestliže se jedná o akci s povinností uhradit náklady a účastnické poplatky a jestliže není uvedeno jinak, rozumí se veškeré údaje o ceně jako cena brutto včetně zákonné daně z obratu (resp. DPH).

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

Provádí-li se objednávka akce mimo obchodní prostory provozovny (na dálku), zvláště telefonicky, elektronickou poštou nebo prostřednictvím elektronických médií, má účastník jako spotřebitel ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele zákonné právo odstoupit od smlouvy ve smyslu zákona o smlouvách uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory provozovny během 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. Toto neplatí pro akce, které začínají již během těchto 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. Platí, že lhůta pro odstoupení byla dodržena, když je prohlášení o odstoupení odesláno během uvedené lhůty. Účastník proto může během 14 kalendářních dnů odstoupit od uzavřené smlouvy bez uvedení důvodů tak, že odešle písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). K tomu postačuje, když je prohlášení o odstoupení od smlouvy odesláno během této lhůty (rozhodující je datum podání na poštovním podacím lístku). Soboty, neděle a dny pracovního volna se počítají. Písemné odstoupení od smlouvy je třeba adresovat pořadateli. Dále k výše uvedeným ustanovením může přihlášený účastník sdělit pořadateli také osobně, že odstupuje od smlouvy, a to během lhůty pro odstoupení od smlouvy za dodržení výše uvedených podmínek. Pokud byla smlouva vypovězena tímto způsobem, vrátí pořadatel zájemci veškeré platby, které od něj obdržel, neprodleně, nejpozději během čtrnácti dnů od data, kdy bylo pořadateli doručeno sdělení o odstoupení od smlouvy ze strany účastníka (odvolání účasti).

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Storna se přijímají pouze v písemné podobně. Směrodatné pro dodržení lhůty pro stornování účasti je datum doručení pořadateli. Pokud by účastník / účastnice nemohli navštívit akci, může být účast stornována bezplatně ve lhůtě 14 kalendářních dnů před zahájením akce.

V případě storna účasti, které bude pořadateli doručeno později než 14 kalendářních dnů před zahájením akce, bude zájemci naúčtován stornovací poplatek ve výši 50 % účastnického poplatku. Při zrušení účasti na akci, která budou pořadateli doručena v den akce, činí stornopoplatek 100 % účastnického poplatku. Jmenování náhradní osoby, která se zúčastní akce, je možné. I pro tuto osobu však platí všeobecné obchodní podmínky.

ZMĚNA PROGRAMU A ZRUŠENÍ AKCE

Akce jsou plánovány dlouhodobě, a proto může docházet ke změnám v programu, například ke změnám přednášejícího, termínu, místa pořádání akce atd., které si vyhrazujeme. Pokud bude muset být akce zrušena z organizačních důvodů (např. nemoc přednášejícího) nebo z důvodu jiných nepředvídaných událostí, neexistuje nárok na realizaci akce a následuje vrácení veškerých již uhrazených účastnických poplatků bez jakékoli srážky. Náhrada nákladů jakéhokoli druhu nad rámec účastnických poplatků (např. jízdné, ušlá mzda, cestovné a / nebo náklady na ubytování atd.) je vyloučena.

VYLOUČENÍ RUČENÍ

Za osobní předměty účastníků pořadatel neručí.  Pořadatel ručí jen za škody způsobené úmyslně a hrubou nedbalostí, s výjimkou škod na zdraví osob. Existenci lehké nebo hrubé nedbalosti musí, pokud se nejedná o smlouvu mezi podnikatelem a spotřebitelem (spotřebitelskou smlouvu s fyzickou osobou), dokázat poškozený. Náhrada škod vzniklých závadou, následných škod a čistých majetkových škod právnickým osobám je vyloučena. Za správnost údajů v podkladech akce nebo poznatků získaných během akce pořadatel neručí.

ZVUKOVĚ OBRAZOVÝ ZÁZNAM 

Pro vyloučení sporů o autorská práva se nesmějí bez výslovného povolení pořadatele během akce pořizovat žádné zvukové a obrazové záznamy ani fotografie. 

Přihláškou uděluje účastník neodvolatelný souhlas s jakýmikoli zvukovými a obrazovými záznamy, které se týkají jeho vlastní osoby, i s neomezeným využitím, šířením a zveřejňováním těchto záznamů ve změněné nebo nezměněné podobě pro účely informování o akci nebo pro účely propagace nabídky služeb, při použití pro realizaci akce a pro zpřístupnění ve veškerých informačních prostředcích společnosti ecoplus International zájemcům v tuzemsku i zahraniční. 

Písemné odvolání souhlasu je možné kdykoli: ecoplus International, e-mail: office.prag@ecoplus.at.

OBECNÉ POZNÁMKY

Pokud jsou v programu akce uváděna označení týkající se osob pouze v podobě specifické pro jedno pohlaví, platí stejnou měrou pro ženy i muže. Jsou-li některá z  ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neúčinná nebo se neúčinnými stanou, zůstává platnost ostatních všeobecných obchodních podmínek nedotčena. Příslušným soudem je věcně a místně příslušný soud.

CESTY V SOUVISLOSTI S PRŮZKUMEM TRHU

PRINCIPY

Cesty v souvislosti s průzkumem trhu organizované společností ecoplus International Tschechien společně se spolkovou zemí Dolní Rakousko budou organizovány za předpokladu odpovídajícího zájmu firem. Pro jejich realizaci je podle místních podmínek potřebný minimální počet přihlášených firem. Každá zastoupená firma musí mít vlastní přihlášku.

Nebude-li dosaženo potřebného počtu přihlášek, vyhrazuje si společnost ecoplus International právo cesty prováděné za účelem průzkumu trhu zrušit.

ÚČAST

Přihlášky k účasti na cestě za účelem průzkumu trhu musí být podány před koncem lhůty pro přihlášení na formuláři, který je pro tento účel určen. Pokud někdo přihlásí k účasti na akci třetí osobu, prohlašuje tím výslovně, že je zplnomocněn tyto přihlášky podávat a musí předložit odpovídající udělení o souhlasu v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů. Přihlášky budou zpracovávány v pořadí, v němž byly doručeny, a podle toho, zda jsou ještě volná místa. Přihlášky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro přihlášení, lze vzít v úvahu jen podle toho, zda budou ještě k dispozici zbývající místa na akci.

Přihláška zaslaná v termínu ještě nezakládá nárok na cestu za účelem průzkumu trhu.

Přihláška se stává závaznou až jejím přijetím ze strany společnosti ecoplus International. Toto přijetí proběhne potvrzením za podmínky, že bude včas uhrazen účastnický poplatek.

SLUŽBY

Cesty za účelem průzkumu trhu jsou flexibilním nástrojem průzkumu trhů nebo sondování nových oborů. Nabízený balíček služeb se proto může při každé akci různit podle navštívené země, tématu cesty nebo podle požadavků zúčastněných firem. V mnoha případech se cesty za účelem průzkumu trhu kombinují s návštěvou specializovaného veletrhu nebo kongresu. 

NÁKLADY

V položce nákladů nejsou obsaženy následující služby:

  • náklady na tlumočení,
  • cestovní a přepravní náklady,
  • náklady spojené s pobytem.

Pokud bude cesta za účelem průzkumu trhu ze strany společnosti ecoplus International Tschechien zrušena z důvodu nedostatečného zájmu firem (minimální počet účastníků) nebo z jiných věcných důvodů, bude částka úhrady nákladů refundována. Refundace v případě neúčasti z jiných důvodů nepřipadá v úvahu. Společnost ecoplus International nepřebírá riziko jakýchkoli případných stornovacích leteckých nebo hotelových poplatků ani jiných nákladů, společnost nehradí náklady, které již případně vznikly v souvislosti s realizovanou přípravou.

Autorské právo v souvislosti s pořizováním obrazových záznamů: platí podmínky uvedené v bodu "Akce".

VYLOUČENÍ Z ÚČASTI NA AKCI

ecoplus International Tschechien může vyloučit zájemce z důvodu nedodržení podmínek účasti. 

Firmy, u nichž bylo zahájeno řízení vyrovnání s věřiteli (insolvenční řízení) s vlastní správou nebo bez ní, se mohou akce zúčastnit jen při okamžitém uhrazení účastnického poplatku a při složení kauce na vedlejší náklady a zvláštní služby.

Firmy, proti nimž byl podán návrh na zahájení konkurzního řízení, jsou z účasti na akcích vyloučeny.

ecoplus International může firmám, které byly vyloučeny, fakturovat náklady, které vznikly do jejich vyloučení.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Prohlášení o zrušení účasti na akci od smlouvy bez fakturace nákladů, resp. s refundací již uhrazeného poplatku za služby musí být společnosti ecoplus International  Tschechien doručeno prokazatelně v písemné podobě nejpozději měsíc před zahájením akce. Po tomto termínu se účtuje 50 % uhrazené částky.

PLATNOST

Společnost ecoplus International Tschechien si vyhrazuje právo změnit podmínky účasti.

(stav: leden 2018)

Máte dotazy?

Naše kontaktní osoby vám ochotně poradí:
ecoplus International Tschechien s.r.o.
Fügnerovo nám. 3
120 00 Praha 2
+420 606 633 878
office.prag@ecoplus.at

Adresa kanceláře v Dolním Rakousku:
Niederösterreich-Ring 2, Haus A, 3100 St. Pölten

Podmínky využití*
Souhlasím s tím, že moje osobní údaje smějí být využívány pro účely, jež jsou popsány v podmínkách využití.

Chcete se zeptat?

Ing. Eva Farkačová
ecoplus International Tschechien s.r.o.
Fügnerovo náměstí 3/1808
CZ-120 00 Praha