Fulltextové vyhledávání

ZPĚT

Nový daňový odpočet

Odpočet na podporu odborného vzdělávání, výzkumu a vývoje v roce 2014.

Od 1. ledna 2014 byl v § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů zaveden nový daňový odpočet, který umožňuje právnickým i fyzickým osobám snížit základ daně uplatněním odpočtu na podporu odborného vzdělávání. Zmiňovaný odpočet se skládá z odpočtů na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci vzdělávání.

Výše uvedené ustanovení má zvýhodnit ty poplatníky, kteří zajišťují odborné vzdělávání žáků a studentů, kterým se pro tyto účely rozumí praktická výuka středních, vyšších odborných a vysokých škol, a to bez omezení oborem činnosti. Aby poplatník mohl uplatnit odpočet daně na podporu odborného vzdělávání, musí být splněny obecné podmínky dle § 34f zákona o daních z příjmů:­   Vzdělávací činnost je uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání/studijním programem, poplatník uzavřel s danou školou smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách pro konání odborného vzdělávání.

Poplatník má též povinnost prokázat počet hodin praktického vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti, a to prostřednictvím třídní knihy nebo obdobné evidence obsahující průkazné údaje o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu.

Mnozí z vás jistě pamatují na možnost uplatnění odpočtu v letech 2001 až 2004 ve výši 30 % výdajů (nákladů) vynaložených na výuku žáků ve studijních a učebních oborech středních odborných učilišť, které jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy. Ovšem také můžeme vzpomenout na zdaňovací období 2005 až 2013, kdy uplatnění odpočtu na podporu vzdělávání vůbec nebylo možné. V letech 2005 až 2013 bylo možné pouze uplatnit odpočet ve výši 100 % výdajů (nákladů) vynaložených v daném období při realizaci projektů výzkumu a vývoje a 100 % výdajů (nákladů) vynaložených na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje.

Od 1. ledna 2014 je možné dle § 34a zákona o daních z příjmů uplatnit odpočet ve výši 100 % nebo 110 % výdajů (nákladů) vynaložených v daném období při realizaci projektů výzkumu a vývoje, avšak uplatnění odpočtu výdajů (nákladů) vynaložených na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje již v roce 2014 možné není.

Zda bude v roce 2014 nárok na 110 % nebo pouze na 100 % závisí na porovnání výdajů (nákladů) na konkrétní projekt v předchozím stejně dlouhém období. Přitom 110 % lze uplatnit pouze při navýšení výdajů (nákladů) proti předchozímu období.

V případě odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání dle § 34g zákona o daních z příjmů se výše odpočtu stanoví jako součet:­  110 % vstupní ceny koupeného majetku s využitím nad 50 % ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích, 50 % vstupní ceny koupeného majetku s využitím 30 % až 50 % ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích,  110 % vstupní ceny pořízeného majetku na finanční leasing s využitím nad 50 % ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích,  50 % vstupní ceny pořízeného majetku na finanční leasing s využitím 30 % až 50 % ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.

Přičemž do odpočtu na podporu pořízení majetku je možné zahrnout pouze vstupní cenu majetku, který byl pořízen úplatně nebo byl pořízen či vyroben ve vlastní režii. Současně se musí jednat o majetek, jehož je poplatník prvním vlastníkem. Pro odpočet lze využít hmotný majetek zařazený v 1., 2. nebo 3. odpisové skupině nebo software, který je nehmotným majetkem, se vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč.

Z důvodu nutnosti omezit přemrštěné investice a zneužívání systému poplatníky je stanoven strop pro odpočet na podporu pořízení majetku, a to ve vztahu k rozsahu výuky uskutečněné v roce pořízení majetku nebo v roce uvedení předmětu finančního leasingu do užívání. Maximální částka tohoto odpočtu se zjistí jako násobek 5 000 Kč a počtu vyučovacích hodin uskutečněných za celé zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém byl majetek pořízen nebo přenechán (u finančního leasingu) uživateli do užívání.

Výše odpočtu na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání je stanovena na 200 Kč za každou hodinu praktického vyučování, odborné praxe, vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu na pracovišti poplatníka.

Pokud není možné výše uvedený odpočet odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze odpočet realizovat nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznikl nárok.
tomaskova(at)schaffer-partner.cz

Chcete se zeptat?

Ing. Eva Farkačová
ecoplus International Tschechien s.r.o.
Fügnerovo náměstí 3/1808
CZ-120 00 Praha