Fulltextové vyhledávání

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) platí pro všechny současné a budoucí dodávky a výkony společnosti ecointernational.eu.
 2. Využívání služeb, které nejsou poskytovány bezprostředně, se řídí obchodními podmínkami toho, kdo tyto služby nabízí. Podmínky zákazníka, které jsou od těchto VOP odlišné nebo je doplňují, platí pouze tehdy, když je ecointernational.eu písemně akceptuje.
 3. Všechny nabídky společnosti ecointernational.eu jsou nezávazné. ecointernational.eu si vyhrazuje právo na odchylky od nabídky i v době po přijetí nabídky zákazníkem za předpokladu, že půjde o odchylky technického charakteru nebo malého rozsahu. Vlastnosti uvedené v prospektech a jiných podkladech nemají platnost záruky.
 4. Smluvní vztah mezi ecointernational.eu a zákazníkem vzniká na základě registrace a potvrzení zaslaného e-mailem. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou a obě strany jej mohou každý rok ukončit výpovědí s tím, že jsou povinny dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu.
 5. Zákazník obdrží současně s potvrzením zakázky účet a heslo. Zákazník je povinen dbát o utajení těchto údajů. Zákazník není oprávněn sdělovat tyto údaje třetím osobám ani jim dát k dispozici celou online službu nebo její části. V takovém případě je ecointernational.eu oprávněna zablokovat přístup.
 6. Zákazník je oprávněn používat služby ecointernational.eu výhradně pro vlastní potřebu. Dodávky a výkony a zvlášť data proto zákazník především nesmí zpeněžit v rámci komerční nebo nekomerční činnosti ani je reprodukovat, rozšiřovat, pronajímat, vypůjčovat nebo jiným způsobem zpřístupnit třetím osobám. Veškerý používaný software je chráněn podle předpisů o autorském právu a ochraně vlastnictví. Zákazník se zavazuje, že nepodnikne nic, co by jemu samotnému nebo třetím osobám umožnilo vytvářet napodobeniny softwaru, struktury databází nebo vzhledu jednotlivých dokumentů. Tento zákaz platí i v době po ukončení smluvního vztahu.
 7. Software, databáze a dodávky a výkony společnosti ecointernational.eu jsou chráněny podle předpisů o autorském právu.
 8. Společnost ecointernational.eu je oprávněna k okamžité výpovědi dohody nebo k dočasnému zablokování přístupu, pokud zákazník poruší své smluvní povinnosti nebo je na jeho majetek vyhlášeno konkurzní řízení nebo řízení o vyrovnání nebo pokud je takové řízení zamítnuto pro nedostatek konkurzní podstaty nebo pokud se zákazník nachází v prodlení s platbou.
 9. Jestliže dojde i předčasnému ukončení smluvního vztahu z důvodů ležících na straně zákazníka, je ecointernational.eu oprávněna naúčtovat zákazníkovi vedle úhrady za veškeré ostatní provedené výkony také paušální náhradu škody ve výši odpovídající předplatnému za dobu do konce platnosti příslušné smlouvy. Tímto ustanovením není dotčeno právo na uplatnění další škody.
 10. Platné sazby za používání online služby jsou stanoveny v platných cenících. Předplatné bude účtováno vždy na jeden rok předem. Ostatní úhrady stanovené v cenících budou zákazníkovi účtovány měsíčně resp. dodatečně po poskytnutí služby/provedení dodávky. Výjimky jsou uvedeny v cenících. O změnách cen nebo platebních podmínek bude zákazník informován e-mailem.
 11. Zákazník je povinen provést své platby po fakturaci bez lhůty splatnosti. Sjednávají se úroky z prodlení ve výši 10 % ročně. Kromě toho lze uplatnit další škody vzniklé v důsledku prodlení. Zákazník se také zavazuje uhradit výdaje související s upomínkami a inkasem.
 12. Zákazník je povinen vytvořit technické předpoklady pro využívání služeb ecointernational.eu. Službu lze využívat pouze v běžné obchodní činnosti a v dohodnutém rozsahu.
 13. Společnost ecointernational.eu nemůže zaručit nepřetržitou disponibilitu služeb, provádí však průběžnou údržbu s cílem dosáhnout tohoto stavu. ecointernational.eu neručí za výpadky způsobené poruchami systému.
 14. Zákazník bere výslovně na vědomí, že data uložená v databázích nejsou ověřena z hlediska správnosti, a to včetně obsažených lhůt, úplnosti, souladu s právními předpisy, použitelnosti, správnosti překladu a přepisu a že ecointernational.eu není povinna provádět kontrolu dat.
 15. Nároky na náhradu škody proti společnosti ecointernational.eu jsou vyloučeny, ledaže by škoda byla způsobena záměrným nebo hrubě nedbalostním jednáním. Jinak jsou vyloučeny jakákoli ručení nebo záruky v souvislosti s užíváním, použitelností nebo nepoužitelností a/nebo technickým vybavením a/nebo správností, včetně obsažených lhůt, úplností, souladem s právními předpisy, zpeněžitelností, správností překladu nebo přesného přepisu uložených dat. Platí to také pro chyby převodu a/nebo přenosu dat. Vyloučení ručení zahrnuje jakékoli ručení za lehkou nedbalost, za nároky plynoucí ze škod z přerušení provozu, ztráty dat a/nebo informací, výpadku dat, softwarových škod, ušlého zisku, nedosažení úspor, ztráty úroků, následných škod nebo škod na majetku. Obrácení důkazního břemene za hrubou nedbalost je vyloučeno. Toto omezení ručení platí s vyloučením ručení za hrubou nedbalost u pomocníků nebo prostředníků společnosti ecointernational.eu. Povinnost náhrady škod na majetku plynoucích ze Zákona o ručení za výrobek a nároky z ručení za výrobek, které lze odvodit z jiných ustanovení, jsou vyloučeny.
 16. Zákazník souhlasí s tím, že jeho kmenové údaje budou zpracovány elektronickou cestou.
 17. Společnost ecointernational.eu je oprávněna využít při plnění smlouvy služby třetích osob.
 18. Změny VOP budou zákazníkovi oznámeny písemně, online nebo e-mailem. Pokud zákazník neuplatní námitku proti oznámení změn do 14 dní, považují se změny za přijaté.
 19. Jestliže bude některé ustanovení VOP již nyní nebo v budoucnosti neplatné nebo neúčinné, budou neplatná ustanovení nahrazena platným ustanovením, které bude co do hospodářského výsledku co nejbližší původnímu ustanovení. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky musí být vyhotoveny písemně.
 20. Sjednává se platnost rakouského práva. Aplikace Úmluvy OSN o kupních smlouvách je vyloučena. Smluvním jazykem je němčina. Místo plnění pro výkony a platby je sídlo společnosti ecointernational.eu. Jako výlučný příslušný soud pro všechny spory ohledně existence nebo neexistence smluvního vztahu, který se řídí těmito VOP, nebo pro právní spory plynoucí z takových smluvních vztahů se podle hodnoty sporu sjednává buď Okresní soud pro obchodní záležitosti ve Vídni nebo Obchodní soud ve Vídni.

  Vídeň, 2016

Chcete se zeptat?

Ing. Eva Farkačová
ecoplus International Tschechien s.r.o.
Fügnerovo náměstí 3/1808
CZ-120 00 Praha